Gwiazdka w Sami Swoi.

Gwiazdka w Sami Swoi.

Już dzisiaj możesz poczuć magię Świąt! A wszystko za sprawą świątecznego przekazu Standard

za 0.99p w Sami Swoi.

Nie masz pomysłu na prezent? Wyślij przekaz do Polski.

W dniach 19-31 grudnia każdy przekaz standard przy użyciu kodu PREZENT kosztować będzie 0.99p
Przekaz na hasło prezent możesz wykonać przez naszą Infolinię, w aplikacji Sami Swoi lub na naszej stronie https://www.przekazypieniezne.com/

Niech się Wam przelewa na Gwiazdkę!

Regulamin promocji:

REGULAMIN promocji SWIETA 

 • 1 Określenie Organizatora

 Akcja Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Promocją” organizowana jest przez One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie W13 8RA, 84 Uxbridge Road, wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 5031907.

 • 2 Ogólne postanowienia
 1. W okresie swego trwania Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych SAMI SWOI, którzy użyją hasła: ‘PREZENT’ wykonując przekaz typu STANDARD.
 2. Użycie hasła spowoduje obniżenie opłaty za przekaz STANDARD do kwoty: £0.99
 3. Promocja dotyczy kanałów online, aplikacji Sami Swoi oraz Infolinii Sami Swoi.
 • 3 Termin

 Czas trwania Promocji: 19.12.2017 – 31.12.2017

 • 4 Uczestnicy

 Uczestnikami Promocji mogą być jedynie osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych.

 • 5 Warunki Promocji 
 1. Warunkiem udziału w Promocji jest użycie promocyjnego hasła.
 2. Produktem objetym Promocją jest jedynie przekaz do Polski typu STANDARD.
 3. Klient może wykonać nieograniczoną ilość przekazów typu STANDARD w okresie trwania Promocji.
 • 6 Reklamacje

Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 31.01.2018. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na www.PrzekazyPieniezne.com.

 • 7 Postanowienia końcowe

 Regulamin w okresie trwania promocji dostępny będzie w Punktach Kasowych Sami Swoi oraz na stronie www.przekazypieniezne.com.

Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również                  z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do udziału w Promocji zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. One Money Mail Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

 • 8 Ochrona Danych Osobowych

 Uczestnik biorąc udział w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w jej ramach. Każdy Uczestnik biorąc udział w Promocji wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych osobowych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. Administratorem danych osobowych jest One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie W13 8RA, 84 Uxbridge Road. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik Sprzedaży Premiowej posiada w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, zmiany i żądania usunięcia.

Uczestnik biorąc udział w Sprzedaży Premiowej może wyrazić dodatkowo dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ramach Promocji w celach marketingowych, przez administratora danych osobowych

Możemy skontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby poinformować o wszelkich innych usługach Sami Swoi lub promocjach, które mogą być skierowane do Ciebie. Masz prawo poprosić, aby nie korzystać z Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli chcesz to zrobić, proszę napisz do nas na office@1mm.eu . W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania i ochrony danych osobowych, napisz do Inspektora Ochrony Danych, One Money Mail Ltd, 84 Uxbridge Road, London W13 8RA.